ولايت به روايت نبوت(صلي الله عليه وآله)

 

شخصيت عظيم و گسترده اميرمؤمنان علي (عليه السلام)وسيع تر و متنوع تر از آن است که بتوان به همه جوانب و نواحي آن پرداخت. توصيف وجود نازنين آن امام همام اساساً از قدرت و توانايي انسان خارج است و تنها کساني که دلشان از پرتو نور حق روشن بوده است را سزاست که زبان به توصيف و ثنايش گشايند.

آنچه پيش رو داريد گوشه اي از روايات و احاديث نبوي و روايات صحابه از پيامبر(صلي الله عليه وآله)است که در بيان شخصيت عظيم و ستودني مولاي متقيان ايراد گرديده است.

دوست داشتن امام علي (عليه السلام)

1) دوستي علي گناهان را فرو مي خورد، همچنان که آتش هيمه را.

2) هر گاه خداوند عشق و دوستي علي را در دل مؤمني استوار سازد و با اين حال قدمش بلغزد (خطايي از او سر زند)، در روز قيامت قدمش را بر صراط استوار نگه مي دارد.

دوستي با مؤمن و دشمني با منافق

1) پيامبر(ص) خطاب به علي (ع): تو را جز مؤمن دوست ندارد و جز منافق دشمنت ندارد.

علي پيشواي نيکوکاران

2) علي (ع) پيشواي نيکوکاران است و کشنده بدکاران. هر که او را ياري کند ياري شود و هر که از ياري او دست شويد، بي يار ماند.

3) پيامبر(ص) خطاب به اميرمؤمنان (ع): اي علي! خداوند دوست داشتن مستمندان را به تو بخشيده است، از اين رو آنان به پيشوايي تو خرسندند و تو به داشتن پيرواني چون ايشان.

4)درباره علي به من وحي شده که او سرور مسلمانان، پيشواي پرهيزگاران و رهبر روسفيدان است.

علي امام و پيشواي مومنان

5)پيامبر خدا (ص) خطاب به مسلمانان: آيا شما را به چيزي رهنمون شوم که تا هر گاه بر آن توافق کنيد، به هلاکت در نيفتيد؟! همانا ولي شما خداوند و امامتان علي بن ابي طالب است. پس خيرخواه و مخلص او باشيد و تصديقش کنيد. همانا اين مطلب را جبرئيل به من خبر داد.

6)همانا خداوند عزوجل درباره علي بن ابي طالب به من سفارشي فرمود. گفتم: پروردگارا، آن را برايم روشن فرما. فرمود: همانا علي پرچم هدايت و پيشواي دوستان من و روشنايي (راه) کساني است که مرا اطاعت کنند. او کلمه اي است که با پرهيزگاران همراهش کردم. هر که او را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر که از او اطاعت کند از من اطاعت کرده است.

علي وصي من است

7) همانا علي بن ابي طالب برادر من، وصي من، وزير من و جانشين من در ميان خانواده ام است. او دين مرا مي پردازد و وعده ام را به کار مي بندد.

8)جبرئيل نزد من آمد و گفت: اي محمد! پروردگارت )به تو درود مي فرستد و (مي فرمايد: همانا علي بن ابي طالب وصي و جانشين تو در ميان خانواده و امت تو مي باشد.

9)پيامبر(ص) با اشاره به علي (ع): اين برادر و وصي و جانشين من در ميان شماست. فرمانش را بشنويد و اطاعت کنيد.

10) همانا وصي من، رازدار من و بهترين بازماندگانم و کسي که وعده ام را به کار مي بندد و دينم را ادا مي کند علي بن ابي طالب است.

11) پيامبر(ص): هر پيامبري وصي و وارثي دارد و علي وصي و وارث من است.

هر که من مولاي اويم علي مولاي اوست

12) هر که من مولاي اويم علي نيز مولاي اوست.

13) پيامبر(ص) خطاب به يکي از يارانش: اي بريده !آيا من به مؤمنان از خود ايشان سزاوارتر نيستم؟ عرض کردم: البته، اي پيامبر خدا(ص). فرمود: هر که من مولاي اويم علي هم مولاي اوست.

علي ولي هر مؤمني است

14) علي از من است و من از او. او ولي هر مؤمني است.

15)بريده اسلمي: پيامبر خدا(ص) به ما دستور داد به علي به عنوان امير مؤمنان سلام کنيم. در آن روز ما هفت نفر بوديم و من از همه کوچکتر بودم.

علي با حق است

16)علي با حق است و حق با علي و بر محور او مي گردد.

17)پيامبر خطاب به علي(ع): حق با اين است، حق با اين است.(منظور علي بن ابي طالب است)

18)حق با علي است هر جا که رو کند.

19) علي با حق است و حق با علي. آن دو هرگز از هم جدا نشوند، تا آن گاه که در روز قيامت بر لب حوض نزد من آيند.

علي با قرآن است

20)علي با قرآن و قرآن با علي است و هرگز از هم جدا نشوند تا در کنار حوض (کوثر) نزد من آيند.

21) علي با حق و قرآن است و حق و قرآن با علي و از هم جدا نشوند تا کنار حوض نزد من آيند.

علي حجت خداست

22) انس در خدمت پيامبر(ص) نشسته بود که علي (ع) وارد شد، پيامبر(ص) فرمود: اي انس! من و اين (علي) حجت خدا بر بندگان او هستيم.

علي دروازه علم پيامبر(ص) است

23)من شهر علم هستم و علي دروازه آن، پس هر که علم خواهد بايد از در بيايد.

24)علي درگاه دانش من است.

25)من سراي حکمتم و علي در آن.

26)علي دروازه دانش من است و پس از من رسالت مرا براي امتم تبيين مي کند.

علي داناترين مردم پس از پيامبر(ص)

27) پس از من علي بن ابي طالب داناترين فرد امت من است.

28) علي بن ابي طالب خداشناس ترين مردمان است و بيش از همه اهل «لا اله الا ا...» را دوست دارد و بزرگشان مي دارد.

29)پس از من، علي آگاهترين فرد به کار قضاوت و داناترين آنهاست.

30)اي علي !تو. . . وارث دانش من هستي.

من و علي از يک درخت هستيم

31)پيامبر خدا (ص): من و علي از يک درختيم و ديگر مردمان از درختهاي گوناگون.

32)اي علي !مردم از درختهاي گونه گونند و من و تو از يک درخت.

33)جابر: پيامبر(ص) در عرفه بود و علي رو به روي آن حضرت قرار داشت.

پيامبر(ص) فرمود: اي علي !نزديک من آي و پنجه ات را در پنجه من گذار. من و تو از يک درخت آفريده شده ايم. من ريشه آن درختم و تو تنه آن و حسن و حسين شاخه هايش. هر که به شاخه اي از آن بياويزد خداوند او را به بهشت درآرد.

تو برادر من هستي

34) پيامبر خدا (ص) خطاب به علي (ع): تو در دنيا و آخرت برادر من هستي.

35)من همان مي گويم که برادرم موسي گفت: «پروردگارا، سينه ام را فراخ گردان و کارم را آسان کن و از خانواده ام براي من وزير و پشتيباني قرار ده »، برادرم علي را، «پشتم را به او قوي دار. . . »

علي از من و من از اويم

36) علي از من است و من از اويم.

37)علي براي من مانند سر من است براي پيکرم.

38)همانا گوشت علي از گوشت من است و خون او از خون من.

موسي و هارون

39)علي از من است و من از علي. از سوي من نمي رساند و ادا نمي کند مگر خودم يا علي.

تو براي من همچون هاروني

40)پيامبر(ص) خطاب به علي(ع): آيا نمي پسندي که نزد من همان جايگاهي را داشته باشي که هارون نزد موسي داشت، با اين تفاوت که تو پيامبر(ص) نيستي؟ مرا نشايد که بروم مگر آن که تو جانشين من باشي.

41)امام علي (ع): پيامبر(ص) فرمود «تو را جا گذاشتم که جانشين من باشي. عرض کردم: اي پيامبر خدا(ص)! آيا از تو بازمانم؟ فرمود: آيا نمي پسندي که براي من چنان باشي که هارون براي موسي بود جز اين که بعد از من پيامبري نيست

ولايت علي

42) اگر علي را به ولايت و سرپرستي گيريد خواهيد ديد که رهنما و رهيافته است و شما را به راه راست مي برد.

43)اگر علي را به خلافت برگزينيد -که گمان نمي کنم چنين کنيد- او را رهنما و رهيافته خواهيد ديد.

44)اگر حکومت را به علي سپاريد، خواهيد ديد که رهنما و رهيافته است و شما را در راه راست مي برد.

 

پی نوشت  :

 

کنز العمال- شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد- تاريخ دمشق «ترجمه الامام علي (ع)» - نور الثقلين - امالي الطوسي-امالي المفيد-کنز العمال- الکافي- امالي الصدوق - ينابيع الموده- سنن ابن ماجه

 

محمد محمدي ري شهري-- منبع: روزنامه قدس