حیدر کرار از منظر بزرگان

1.على(ع) در بيان شعرا و ادبا

2.على(ع) در نگاه ياران

3.على(ع) از زبان دانشمندان مسلمان