على عليه السلام از زبان على


ساده زيستى
بياد مرگ
پرورده دامان رسول
محرم راز
شيوه آموختن حضرت از پيامبر(ص)
قرآن شناس
على از زبان پيامبر صلى الله عليه و آله
پشتيبان مظلومان
بصيرت،چراغ راه
عدالت اجتماعى
پيشتاز عمل
بيزارى از ستم
الگوى زمامدارى
همدرى با مردم