غدیر در قرآن و عترت

1. قرآن و رويداد غدير

2. واقعه غدير يا اكمال دين

3. چهل حدیث غدیر