ازدواج با فاطمه(س)


  خواستگارى

  مهريه و جهيزيه فاطمه زهرا(س)

  مراسم ازدواج

 ثمره های این پیوند مقدس